Sprawa w sądzie – koszty

Masz zamiar wszcząć postępowanie z powództwa cywilnego lub dowiedziałeś się że masz zostać pozwany i obawiasz się kosztów postępowania sądowego? Czy w ogóle orientujesz się ile będzie cię to kosztować na koniec?

Koszta procesowe

Na koszty procesowe składają się opłaty sądowe, koszta świadków, koszta biegłych oraz fachowych pełnomocników reprezentujących strony lub stronę przed sądem cywilnym. Pamiętajmy, iż zgodnie z prawem strona która przegrywa postępowanie zobowiązana jest do tego by zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie wszelkie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony.

Opłaty sądowe

Komornikbobek.pl/licytacje/ zobacz ile możesz zaoszczędzić na licytacjach komorniczych.

Jak wiadomo opłaty sądowe dzielimy na dwa rodzaje, stałe oraz stosunkowe. Opłaty stałe to m.in. opłata od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku to zasadniczo i mają przydzielone stałe sumy za ich wniesienie. Opłaty stosunkowe natomiast są 5% wartości przedmiotu danego sporu i najczęściej dotyczą spraw zapłaty określonej sumy pieniędzy.

Zgodnie z prawem jednak opłata sądowa nigdy nie będzie niższa niż 30 złotych oraz nigdy nie będzie wyższa niż 100,000.0 złotych.

Koszta świadków

Jak informuje nas art. 277 K.p.c., świadek w sprawie ma prawo do tego by żądać zwrotu koniecznych wydatków które związane są z jego stawiennictwem w sądzie, oraz ponad to ma prawo do żądania wynagrodzenia za utratę zarobku. Co istotne jest to ich prawo a nie obligatoryjny obowiązek, i jeżeli świadkowie nie zgłosili żądania w tym terminie, tracą prawo do przyznania im tych należności.

Koszta biegłych sądowych

Zgodnie z art. 288 K.p.c. Osoba biegłego powołanego do naszej sprawy ma prawo żądać wynagrodzenia za stawiennictwo do sądu i wykonaną pracę. Zgodnie z art. 291 K.p.c. może on żądać wynagrodzenia zarówno za wykonaną pracę jak i za stawiennictwo swoich przedstawicieli. Dodatkowo biegły na swój wniosek ma także prawo do tego by żądać zwrotu koniecznych wydatków związanych ze stawiennictwem w sądzie, na zasadach takich samych jak powyżej dotyczących świadka.

Bardzo często sądy żądają wysokich zaliczek za powołanie biegłego, które niekiedy są w wysokości 100% jego wynagrodzenia. Bardzo często są to bardzo wysokie sumy, im biegły ma wyższe kwalifikacje tym wyższe może mieć on stawki.

Koszta pełnomocnika prawnego

Pomimo iż strony mają możliwość do reprezentowania się osobiście na stali sądowej, to jednak w sprawach gdzie koszta sądowe oraz przedmiot sporu są duże, lepiej korzystać z usług specjalistów. Sami możemy zdecydować kto i za ile będzie nas reprezentował, a wynagrodzenie zależy jedynie od naszych ustaleń z naszym pełnomocnikiem, jego kwalifikacji, przedmiotu sporu oraz prestiżu pełnomocnika lub kancelarii. Koszta pełnomocnika ustalone na zasadzie Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu zależą od wysokości wartości przedmiotu sporu.

Dla przykładu sprawa, której przedmiot jest wartości 500 złotych będzie nas kosztować jedynie 60 złotych, Jednak sprawa o dziesięciokrotnie większej wartości czyli wartości w kwocie 5000 złotych będzie już warto 1200 złotych. Za sprawy powyżej 200,000.0 złotych zapłacimy 7200 złotych i ani grosza więcej.